തൂവൽ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന അപൂർവ കോഴികൾ (വീഡിയോ)

ഇന്ന് ഇറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കും വളരെയധികം ആളുകൾ ഉരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്‌ കോഴികൾ. പണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഴിയെങ്കിലും മുട്ടയ്ക്കും മറ്റുമായി വളർത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കോഴിഫാമുകളിൽ ഹോർമോണുകൾ കുത്തിവച്ചു ഇറച്ചിക്കായി വളർത്തുന്ന കോഴികളെമാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.

നാടൻ കോഴികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നാമാവശേഷമാകും എന്ന് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ കോഴികളെ ഇറച്ചിക്കായി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ മുകളിലെ തൂവലുകൾ കളഞ്ഞായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ആ കോഴികൾ മറിച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. തൂവലുകൾ ഇല്ലാതെ ഏതൊരു പക്ഷിക്കും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ തൂവലുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇറച്ചിക്കായി ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിവച്ചതുപോലെയുള്ള അപൂർവമായ കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Chickens are a bird that is used by a lot of people for meat and eggs today. In the past, we’ve seen at least one chicken reared for eggs and other things in a house. But now we can only see chickens that are reared for meat by injecting hormones into poultry farms.

We can see from this without a doubt that native chickens will soon be destroyed from our country. Usually, when we take chickens for meat, we remove the feathers on top of them. The chickens must have been cut off right away. No bird can live without feathers. But in this video you will find rare chickens like the ones now prepared for featherless meat. Watch this video for it.