പാലം തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച (വീഡിയോ)

ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ വലിയ അണക്കെട്ടുകളും വലിയ വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ നിർമിതിയിൽ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇതെല്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൊണ്ടും മനുഷ്യ അധ്വാനം കൊണ്ടുമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മളെയെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമായി മാറിയത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകള്കൊണ്ട് രൂപംകൊണ്ട മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കൾതന്നെയാണ്.

അതിൽ നിർമിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അതികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു നിര്മിതിയാണ് പാലങ്ങൾ. വളരെയധികം പ്രയത്നവും കഴിവും നല്ലപോലെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാലംപണിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അങ്ങനെയില്ലങ്കിൽ അത് കാലപ്പഴക്കം എത്തുന്നതിനുമുന്നേതന്നെ തകർന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിപ്പോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഒരു കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലാത്ത പുതിയപാലം തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The massive buildings, large dams and large vehicles we see today are the same thing that has surprised us in human construction. We know that all this is due to a very different talent and human labour. What surprised us all was the man-made objects formed by man’s thoughts.

Bridges are one of the most difficult structures to build on it. There is a lot of effort and talent that needs to be done when building a bridge. In that case, it is more likely to collapse before the passage of time. Similarly, you can see a view with this video. A shocking sight of an untimely new bridge collapsing. See.

Leave a Comment