മുതലയുടെ പുറത്തു കയറിയിരുന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

വന്യ ജീവികളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗമാണ് മുതലകൾ. ഇവയുടെ വാസസ്ഥലമായ ജലാശയങ്ങളിൽ ഏതൊരു വലിയ മൃഗമായാലും അത് കടുവയെ പുളിയോ ആറുമായാലും ശരി ഇവ ആക്രമിച്ചു അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം.

അത്തരം ജീവികളെയെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് മൃഗശാലകളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ എവിടെ നിന്നോ പിടികൂടിയ ഒരു വലിയ മുതലയെ ബൈകിനുമുകളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് യാത്രചെയ്ത് സാഹസം കാണിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ. ഇതുപോലുള്ള മറ്റുജീവികളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിലും മേക്സിമംകിട്ടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Crocodiles are one of the most dangerous wild creatures. Whichever large animal is in the water bodies that are home to them, whether it is a tiger or a sour six, they attack and say that they are a creature so capable of subdue them.

We can only see all such creatures directly in zoos. But watch this video in its entirety to see what happened next to the man who sat on the outside of it, putting a large crocodile caught from somewhere on top of the bike. See the sight of men who are cruel to other creatures like this getting better than they get.