കടം നീങ്ങി സമൃദ്ധി വരും വീട്ടിലെ മാറ്റം ഇങ്ങനെ

മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ അല്ല പല തട്ടുകളായി അവർ ഓരോയിടത്തും വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വേർതിരിവുകളും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും തരം തിരിക്കപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നത്ര പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരവധി നിർഭാഗ്യവാന്മാർ ആയ ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ വരുമാനം ദൈനംദിന ചെലവുകൾ ക്കോ മറ്റു പര്യാപ്തം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അവർക്ക് അധിക പണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവർ വായ്പ യിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

പണം കടം വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായ പിന്നീട് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആയി ഇരട്ടി കഷ്ടപ്പാടും വരുമാനവും ചെലവും തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വീട്ടിൽ വാസ്തു ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ അത് ബാധിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ വാസ്തുപരമായ തിരക്കേറിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ എല്ലാ കോണുകളിലും വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാം. അനാവശ്യമായ വായ്പകളും കടങ്ങളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ആയിട്ട് ലളിതമായ വാസ്തു പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.