കണ്ടുനിന്ന ആളുകളെയെല്ലാം ഞെട്ടിച്ച സംഭവം…! (വീഡിയോ)

നമ്മൾ പല വീഡിയോ കളിലൂടെയും നേരിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള തെരുവ് സർക്കസുകളും പ്രകടനങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മളെ വളരെയധികം അല്ബുധപെടുത്തിയവയായിരിക്കും. സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാർ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആകാംഷയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്.

അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് മായാജാലകൾ തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത താരാത്റിൽ നമ്മളെ അത്ഭുത പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആണ്. അങ്ങനെ കണ്ടു നിന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹസികം കാണിച്ച പ്രകടനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

We’ve seen a variety of street circuses and demonstrations through many videos and in person. Most of them will have made us very much a buzz. We view all such things very eagerly because people do things that ordinary people do very differently.

It’s magic that surprises us the most. They have more ability to surprise us with the lullaby we don’t expect. You can see in this video an adventurous performance that will surprise all the people who have seen it. Watch the video.

Leave a Comment