നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇവർ പിടികൂടിയത് ലക്ഷ കണക്കിന് മീനുകളെ

മീൻ കഴിക്കാനും മീൻ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മീനുകളെ പിടികൂടാറുണ്ട്. ചൂണ്ടയിട്ടും, വല വീശിയും, മറ്റു ചെറിയ ട്രാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും എല്ലാം. എന്നാൽ ഇത്തരം രീതിയിൽ പിടിക്കുന്ന മീനയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ.

എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ മീൻ പിടിക്കാൻ ഒരു കിടിലൻ വഴി. ഇവരെ നിമിഷ നേരങ്ങൾകൊണ്ട് പിടികൂടുന്നത് ലക്ഷകനായകനെ മീനുകളെയാണ്. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും ഇനി എളുപ്പം മീനുകളെ പിടികൂടാം. പിടികൂടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.. പലരെയും അല്ബുധപെടുത്തിയ കാഴ്ച..

English Summary:- There are very few people who don’t want to eat fish and fish. We catch fish in different ways. Everything, despite the bait, waving the net, making other small traps. But the number of fish caught in this way is very low.

But here’s a wonderful way to fish. They are caught in a matter of seconds by the lakhs of fish. Like this, we can easily catch fish. Watch the video of the capture…