ഈ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ JCB വിളിക്കേണ്ടി വന്നു..

പാമ്പുകളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, വ്യത്യസ്ത വലിപ്പത്തിൽ ഉള്ള പാമ്പുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പം ഉള്ള പമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് പെരുമ്പാമ്പ്. മറ്റു പാമ്പുകളെ പോലെ വിഷം ഇല്ല എങ്കിലും, പെരുമ്പാമ്പ് ഇറുക്കി കൊണ്ടാണ് ഇരകളെ ഭക്ഷണമാകാൻ ശ്രമിക്കാറ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയ വീഡിയോ ആണിത്. യദാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാർത്ത പ്രസിദീകരിച്ച വാർത്താ മാധ്യമത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നു ഇത്. ഈ വീഡിയോ യദാർത്ഥത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണെന്നാണ് വിദക്തരുടെ റിപ്പോർട്ട്. അതി ഭീകര വലിപ്പം ഉള്ള പാമ്പിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There’s no one who doesn’t see snakes, we’ve seen snakes of different sizes. Dragonfly is one of the largest pumps to be brought to our Kerala. Though there is no poison like other snakes, the dragonflies tight lying down to make the prey food.

This is a video that went viral on social media saying it was a snake caught from Kerala the previous day. This was a mistake for the news media that actually published the news. Vidaktas report that the video is actually from Indonesia. Watch the video of the snake, which is of terrible size.