തന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഈ കോഴി ചെയ്തത് കണ്ടോ…! (വീഡിയോ)

പാമ്പുകളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പ്. വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും, വിഷം ഉള്ളതും, ഇല്ലാത്തതുമായി നിരവധി പാമ്പുകൾ ഉണ്ട്.

എന്നാൽ അതെ സമയം, പാമ്പിനെ കാൾ വലിപ്പം ഉള്ള ജീവിയാണ് കോഴി എങ്കിലും, പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാൽ കോഴിക്ക് മരണം ഉറപ്പാണ് എന്നത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. ഇവിടെ ഇതാ തള്ള കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പമ്പിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി പാമ്പുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കണ്ടോ, വീഡിയോ..

There is no one who does not see snakes. Snake is one of the most common creatures in our Kerala. There are many snakes of different colours, poisonous and non-existent. But at the same time, although the chicken is a snake-size creature, it is another fact that if bitten by a snake, the chicken is guaranteed death. Here you see the chicken clashing with the snake to save his chicks from the pump, video…