കേന്ദ്ര സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും

കോവിഡ് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കോവിഡ് മൂലം മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൊറോണ കാരണം മരിച്ച ആളുകളുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകുമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.2020 ജനുവരിയിൽ പകർച്ചവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഇന്ത്യ 4.45 ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് സംബന്ധമായ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡിൽ അംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൊറോണയുടെ മരണത്തിൽ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ 50,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ, കോവിഡ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യ തുക നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് -19 മൂലം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എക്സ് ഗ്രേഷ്യ തുക നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകുമെന്നും അത് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വഴിയോ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ വഴിയോ കൈമാറുമെന്നും പറഞ്ഞു.