സ്രാവിന്റെ വായിൽ അകപെട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…! (വീഡിയോ)

ഭൂമിയുടെ ആനുപാതികം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്നുഭാഗവും കടന്നാണ് എന്നതുതന്നെയാണ്. കടലിനടിയെ ലോകം വളരെ മനോഹരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമായാലും അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായാലും ശരി വളരെയധികം ഭംഗിയാർന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്.

കടലിൽ ഒരുപാടധികം മത്സ്യങ്ങളും പാമ്പുകളും, മറ്റു ജീവികളെയെല്ലാം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കരയിലുള്ള ജീവികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതും അതുപോലെ ഭയാനകമായതുമായ ജീവികളും കടലിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. എന്നാലും മിക്ക്യ ആളുകളും അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തിലും മറ്റുമായി കടലിൽ പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കടലിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ ഒരു വലിയ സ്രാവ് പിടിച്ചപ്പോൾ ശേഷം സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

If you look at the proportion of the earth, it is that three-fourths of the land has crossed. The world is very beautiful under the sea. Whether it’s its atmosphere or the creatures that live in it, it’s a very beautiful thing.

We have seen many fish and snakes in the sea, and all the other creatures. There will be more beautiful and similarly terrifying creatures in the sea than on land. However, Mikya people also go to sea for their livelihood and so on. So you can see the shocking footage from a man who landed in the sea after being caught by a big shark. Watch this video for that.