വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയ പാമ്പ്… (വീഡിയോ)

പാമ്പുകളെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ കടിച്ചാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കും എന്നതും നമ്മുക്ക് അറിയാം. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ്, ശങ്കു വരയൻ തുടങ്ങി വിഷം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമാണ് നിരവധി അമ്പുകൾ നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.

ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വീടിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന്നും പിടികൂടിയ ഉഗ്ര വിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടാനായി എത്തിയപ്പോൾ.. പിടികൂടാൻ എത്തിയ ആളെ പാമ്പ് ചെയ്തത് കണ്ടോ.. വീഡിയോ.. ആക്രമണ സ്വഭാവം വളരെ അധികം ഉള്ള പാമ്പ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

English Summary:- There is no one who doesn’t see snakes, snakes are the most dangerous creature in our country. We also know that poisonous snakes bite and lead to death. We are surrounded by many arrows that are poisonous and non-poisonous, such as cobras, vipers, dragonflies, shangu varayan, etc.

Leave a Comment