ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുംവലിയ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ…!

വലിയ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ..? പണ്ടുകാലത് നമ്മൾ ഫാന്റസി സിനിമകളിലും കഥകളിലുമെല്ലാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ മനുഷ്യൻ എന്നുപറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ഈ കഥാപാത്രം സിനിമയിലും കഥകളിലും മാത്രമേ നിലനിക്കുന്നുള്ളു എന്നാണ് കരുതിയതെങ്കിൽ തെറ്റി.

നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് കുഴിച്ചു പൈലിങ് പ്രവർത്തനനാൽ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള നിധികളും കണ്ടെടുത്തതായി ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മണ്ണുകുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടു കിട്ടിയത് എല്ലാവരെയും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. പത്തലുകൾ ചേർന്നാലും പൊക്കാൻ സാധിക്കാത്തതരത്തിലുള്ള ഒരു അസ്ഥികൂടം. ആ കാഴ്ച കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/fe1ZwQCh-JA

 

Was the big man really there?. In the old days, we’ve heard of the world’s greatest man in fantasy movies and stories. A man ten times the size of a normal man when he says big man. But it was wrong to think that this character exists only in films and stories.

We have heard a lot of news that we have dug up soil from various construction sites and recovered a variety of treasures during the piling operation. Similarly, everyone was surprised to find the skeleton of a great man unexpectedly in the midst of excavating the soil. A skeleton that could not be lifted even if it was joined by the tenths. Watch this video to see that view.