കടലിൽനിന്നും കരയിൽ വന്നുപെട്ട ഭീകര മൽസ്യം…!

കടൽ എന്നുപറഞ്ഞാൽ കരയേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവലോകം ആണെന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അതികം ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നതും കടലിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കടലിനടിയെ ലോകം വളരെ മനോഹരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷമായാലും അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളായാലും ശരി വളരെയധികം ഭംഗിയാർന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്.

കടലിൽ ഒരുപാടധികം മത്സ്യങ്ങളും പാമ്പുകളും, മറ്റു ജീവികളെയെല്ലാം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കരയിലുള്ള ജീവികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതും അതുപോലെ ഭയാനകമായതുമായ ജീവികളും കടലിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ കരയിൽ നിന്നും ഒരു അപകടകാരിയായ ഒരു മൽസ്യം കരയിലേക്ക് വന്നു കേറിയപ്പോൾ അതിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോനോക്കൂ.

 

The sea is a world greater than land. That’s why the world’s most abundant creatures are found in the sea. The world is very beautiful under the sea. Whether it’s its atmosphere or the creatures that live in it, it’s a very beautiful thing.

We have seen many fish and snakes in the sea, and all the other creatures. There will be more beautiful and similarly terrifying creatures in the sea than on land. Similarly, you can see the footage from the shore when a dangerous mammal came ashore and tried to capture it. Watch this video for that.