ഒരു ജില്ലാ ഒരു സംരംഭം സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം തരും

ഒരു നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയും അവിടുത്തെ വ്യവസായങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഉള്ളതാണ്.ഒരു നല്ല വ്യവസായശാല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാനും. അതിലൂടെ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരവും ഉയർത്താൻ പറ്റും.ഈ വീഡിയോയിൽ സർക്കാർ സഹായത്തോടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സംരഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു ഉൽപനം എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. ഈ ഒരു പദ്ധതിയിൽ സംരഭകർക്ക് 10 ലക്ഷം വരെ ധന സഹായം ലഭിക്കും.

ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ജില്ലാ ഒരു സംരംഭം പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ്. സംരഭങ്ങൾക്ക് ആവിശ്യ സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുക, പൊതു സേവനങ്ങൾ‌ നേടുക, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം എന്നിവയിൽ‌ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതിന് വൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കീമിന്റെ .ഓരോ സംസ്‌ഥാനവും ഒരു അടിസ്ഥാന പഠനം നടത്തി ഒരു ഉൽപനം കണ്ട് പിടിക്കും.ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ആയിരിക്കും കണ്ട് പിടിക്കുക.ധാന്യങ്ങൾ‌ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ‌ ഒരു ജില്ലയിലും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലും വ്യാപകമായി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യ ഉൽ‌പ്പന്നം ആകാം. മാങ്ങ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ലിച്ചി, തക്കാളി, മരച്ചീനി, കിന്നു, ബുജിയ, പെത്ത, പപ്പാഡ്, അച്ചാർ, മില്ലറ്റ് അധിഷ്ഠിത ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം, കോഴി, മാംസം, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവ അത്തരം ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിശദമായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.അതേ പോലെ തന്നെ മലയോര മേഖലയിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും. കൂടാതെ തേൻ, ഗോത്രമേഖലയിലെ ചെറുകിട വന ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Comment